Các trạng thái của tin nhắn

  • Pending: Lệnh gửi tin nhắn đang chờ thực hiện

  • Scheduled: Lệnh gửi tin nhắn đã được lên lịch để thực hiện

  • Queued: Lệnh gửi tin nhắn đã được thêm vào hàng đợi để gửi đi. Trong những trường hợp như thiết bị chưa online (hết pin, không kết nối mạng), nếu tin nhắn được chuyển đến thiết bị di động để gửi thì sẽ ở tình trạng queued. Một trường hợp khác, tin nhắn được cấu hình gửi nhưng thiết bị đang triển khai gửi các tin nhắn khác, thì tin nhắn mới cũng sẽ có trạng thái Queued.

  • Failed: Lỗi khi gửi tin do tài khoản SIM hết tiền, số bị chặn hoặc số người nhận bị sai

  • Received: Số tin nhắn đã nhận

  • Sent: Tin nhắn đã được gửi đi nhưng chưa rõ người nhận đã nhận được hay chưa

  • Delivered: Tin nhắn đã được gửi đi và chuyển thành công đến điện thoại người nhận.